VITREO RETINA UPDATE 2023

VITREO RETINA UPDATE 2023

Delegate Registration

Email id is invalid

The Eye Foundation
Presents

VITREO RETINA UPDATE 2023


An engaging platform for deeper learning and understanding of Vitreoretinal DiseasesInvited National Faculty


Dr. Abhilasha Baharani
Dr. Anuradha VK
Dr. Asish Ahuja
Dr. Ashish Sharma
Dr. Ayushi Sinha
Dr. Deependra V Singh
Dr. Dinesh Talwar
Dr. Divya Balakrishnan
Dr. George Manayath
Dr. Koshal Ram B
Dr. Madhu Kumar
Dr. Madhusudan RJ
Dr. Maneesh Bapaye
Dr. Manisha Agarwal
Dr. Manoj Soman
Dr. Nitin Keshav
Dr. Padmaja K Rani
Dr. Parag Shah
Dr. Parthopratim Dutta Mazumder
Dr. Parveen Sen
Dr. Prabhu Shankar M
Dr. Radhika T
Dr. Raghuram A
Dr. Rajani Battu
Dr. Rajarami Reddy
Dr. Raju Sampangi
Dr. Ritesh Narula
Dr. Rodney Morris
Dr. Rohan Chawla
Dr. Santosh Gopi Krishna
Dr. Santhosh Honavar
Dr. Saumil Seth
Dr. Shashank Rai Gupta
Dr. Sriram Gopal
Dr. Suganeshwari G
Dr. TP Vignesh
Dr. VG Madanagopalan
Dr. VR Saravanan

Virtual International Faculty


Dr. Ajay R Singh - Chicago
Dr. Aniruddha Agarwal - Abu Dhabi
Dr. Barbara Parolini - Italy
Dr. Hany Hamza - Cairo, Egypt
Dr. Rajeev Muni - Toronto

HOST FACULTY


Dr. Adarsh S Naik
Dr. Ajay Kaushik
Dr. Ashraya Nayaka
Dr. Gautam Kukadia
Dr. Hemant Murthy
Dr. Manjula V
Dr. Praveen Muraly
Dr. Sumanth Kumar
Dr. Suresh Babu
Dr. Thenarasun SA


Organizing Chair-persons
Dr. NS Muralidhar
Dr. Chitra Ramamurthy

Organizing Secretary
Dr. Jatinder Singh

REGISTRATION FEES - RS.1000
Venue : Le – Meridien, Coimbatore
Date : February 25th and 26th, 2023.


For any queries please write to conferences@theeyefoundation.com or call 9345092095